CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Công dân
Phí
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án;

- Dự thảo phương án;

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.


Kết quả thực hiện Quyết định
Biểu mẫu đính kèm