CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ
Lĩnh vực Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi trẻ sinh ra

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: buổi sáng từ  7h00-11h00 và buổi chiều từ 13h00-17h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).

Bước 2: Trạm Y tế tuyến xã tiếp nhận Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin.

+ Nếu Tờ khai đầy đủ thông tin, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

+ Nếu Tờ khai chưa đầy đủ thông tin, chưa hợp lệ: Hướng dẫn cho người nộp Tờ khai hoàn chỉnh thông tin theo quy định.

Bước 3: Trong trường hợp cần phải xác minh, thì Trạm Y tế tuyến xã tổ chức việc xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Bước 4: Trạm Y tế tuyến xã có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh ban hành tại Phụ lục 01 của Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012. Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ đề nghị cấp Giấy chứng sinh có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại Trạm Y tế tuyến xã.

Bước 5: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ đề nghị cấp Giấy chứng sinh nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: buổi sáng từ  7h00-11h00 và buổi chiều từ 13h00-17h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

Tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn

Đối tượng thực hiện Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ
Công dân
Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản chính


Yêu cầu - điều kiện

Trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Căn cứ pháp lý

- Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/09/2019 của Bộ Y tế.


Kết quả thực hiện Giấy chứng sinh
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định (Phụ lục 02 Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/09/2019)  -  Tải file