CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND xã

Trình tự thực hiện

Bước 1. Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Bước 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 3. Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 4. Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân các cấp nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cán bộ
Công chức
Công dân Việt Nam
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Viên chức
Phí
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (theo mẫu)

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu (theo mẫu)

- Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Chính phủ .

- Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND, ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.


Kết quả thực hiện
Biểu mẫu đính kèm  - Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu (mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017)  -  Tải file
 - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1) phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP)   -  Tải file
 - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 2) phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP)   -  Tải file
 - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 3) phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP)   -  Tải file
 - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 4) phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP)   -  Tải file
 - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 5) phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP)   -  Tải file
 - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 6) phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP)   -  Tải file
 - Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (Mẫu số 1) Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (Mẫu số 2) Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (Mẫu số 3) Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (Mẫu số 4) Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (Mẫu số 5) Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017)  -  Tải file