CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Ban lãnh đạo hội chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu gửi đến UBND cấp huyện xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Công dân
Phí
Lệ Phí Không 
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu);

- Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời;

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).


Yêu cầu - điều kiện

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, cụ thể:

- Công bố quyết định cho phép thành lập hội.

- Thảo luận và biểu quyết điều lệ.

- Bầu ban lãnh đạo và ban kiểm tra.

- Thông qua chương trình hoạt động của hội.

- Thông qua nghị quyết đại hội.

b) Tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, ban lãnh đạo hội đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị chia hội (Mẫu 11 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị hợp nhất hội (Mẫu 13 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị sáp nhập hội (Mẫu 12 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị tách hội (Mẫu 10 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013)  -  Tải file