CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa.

Bước 3: Phòng Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Văn bản thẩm định), trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

- Thẩm định: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quyết định: 25 (hai lăm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí
Lệ Phí
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

- Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;


Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định và Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm