CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Lĩnh vực Lĩnh vực Thủy sản
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa)

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.

Bước 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần).

- Trình hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng theo mẫu quy định.

- Trường hợp không công nhận và không giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 4. Chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa cấp huyện để trả cho tổ chức cộng đồng.

Bước 5. Tổ chức cộng đồng nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần.


Thời hạn giải quyết

a) Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

b) Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Phí
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý (theo mẫu);

- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng (theo mẫu);

- Thông tin về tổ chức cộng đồng (theo mẫu);

- Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

a) Thành viên là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống và được hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản tại khu vực đó;

b) Đăng ký tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại một khu vực địa lý xác định chưa được giao quyền quản lý cho tổ chức, cá nhân khác;

c) Có phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thuỷ sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.

- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS, ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kết quả thực hiện
Biểu mẫu đính kèm  - Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng (Mẫu số 05.BT Phụ lục I Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).  -  Tải file
 - Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý (Mẫu số 02.BT Phụ lục I Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);  -  Tải file
 - Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng (Mẫu số 03.BT Phụ lục I Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);  -  Tải file
 - Thông tin về tổ chức cộng đồng (Mẫu số 04.BT Phụ lục I Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);  -  Tải file
 - Đơn đề nghị (Mẫu số 01.BT Phụ lục I Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);  -  Tải file