CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
Lĩnh vực Lĩnh vực Thủy lợi
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi nộp hồ sơ Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ theo thành phần, công chức Bộ phận một cửa cấp huyện chuyển ngay đến Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện, Phòng Kinh tế thành phố (sau đây gọi là Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện);

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện Công dân
Doanh nghiệp
Hợp tác xã
Người nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt;

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật TCKT 03:2015/TCTL – Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL, ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt phương án
Biểu mẫu đính kèm