CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp Bộ phận một cửa cấp huyện tại hoặc qua bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi lập hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư và gửi Quyết định đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đến (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện) vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 3. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đến tiếp nhận, kiểm tra theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; sau đó chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.

Bước 4: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

Bước 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.


Thời hạn giải quyết

60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Công dân
Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đi, gồm:

+ Tờ trình UBND cấp xã,

+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu);

+ Biên bản hợp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (theo mẫu);

+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định (theo mẫu);

- Hồ sơ UBND cấp huyện nơi đến, gồm:

+ Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi,

+ Quyết định của UBND huyện nơi đi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm  - Biên bản hợp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT)  -  Tải file
 - Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định (Phụ lục III Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT)  -  Tải file
 - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT)  -  Tải file