CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Lĩnh vực Lĩnh vực Thủy lợi
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ.

Bước 3. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, xem xét hồ sơ và trình phê duyệt UBND cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở
Tổ chức thủy lợi cơ sở
Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu);

- Hồ sơ được phê duyệt;

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Yêu cầu - điều kiện

- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước:

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã;

+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước:

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở.

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất;

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH 14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính Phủ;

- Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL, ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND, ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
Kết quả thực hiện Thanh toán giải ngân vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị hỗ trợ (Phụ lục kèm theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018)  -  Tải file