CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực Thủy lợi
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua bưu chính 
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ phận một cửa cấp huyện chuyển ngay đến Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện, Phòng Kinh tế thành phố (sau đây gọi là Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện);

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Người nước ngoài
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt;

- Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;

-  Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH 14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2018 của Chính Phủ.

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL, ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả thực hiện Đề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt
Biểu mẫu đính kèm