CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ Bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần


Thời hạn giải quyết

Thời gian thẩm định được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau:

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh:

 + Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B;

 + Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C.

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh:

 + Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B;

 + Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C.

Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư
Tổ chức
Công dân
Phí
Lệ Phí

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính (có Biểu mức thu phí kèm theo). 

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở (theo mẫu).

- Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng trong trường hợp thẩm định dự án/dự án điều chỉnh; hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ) trong trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.

- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

- Các tài liệu, văn bản pháp lý liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện Không. 
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC  ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.


Kết quả thực hiện Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (mẫu số 01, phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015).  -  Tải file