CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo

Bước 3. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Bước 4. Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

 


Thời hạn giải quyết

- Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

 

Đối tượng thực hiện Công dân
Phí
Lệ Phí Không quy định
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến (Theo mẫu)

- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính

 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

 


Kết quả thực hiện Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
Biểu mẫu đính kèm  - Văn bản phản hồi (Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019).  -  Tải file
 - Văn bản đề nghị cho ý kiến (Mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019).  -  Tải file