CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện hoặc qua bưu chính
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trước ngày 30/9 hàng năm (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; sau đó chuyển đến Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế, sau đây gọi chung là Phòng Nông nghiệp và PTNT).

Bước 3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/11 hàng năm.

Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Thời hạn giải quyết 60 ngày
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Công dân
Doanh nghiệp
Gia đình
Hộ gia đình
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

- Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ.

- Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN, ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Biểu mẫu đính kèm