CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp qua bộ phận một cửa của huyện hoặc qua bưu chính
Trình tự thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi lập hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện).

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; sau đó chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến vào giờ hành chính các ngày trong tuần.


Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Công dân
Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu);

- Biên bản hợp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (theo mẫu);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định (theo mẫu).

- Tờ trình UBND cấp xã,

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính
Yêu cầu - điều kiện Không 
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm  - Biên bản hợp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT)  -  Tải file
 - Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định (Phụ lục III Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT)  -  Tải file
 - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT)  -  Tải file