CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và tổ chức thẩm định. Hoàn thành và trả kết quả, hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần


Thời hạn giải quyết Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí
Lệ Phí

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng tại Bảng số 11- Phụ lục số 1 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng - đính kèm.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định (bản chính).

- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ (bản chính).

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.

- Các phụ lục tính toán kèm theo;

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch (bản chính).

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng (bản chính); đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không.
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng.


Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Biểu mẫu đính kèm