CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Người có thẩm quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

+ Thời gian: Sáng từ 7h30 - 10h30, chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2:

-Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

+ Thời gian: Sáng từ 7h30 - 10h30, chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Cá nhân
Doanh nghiệp
Phí
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại (theo mẫu)

b) Số lượng: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.
Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ;

- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Biểu mẫu đính kèm  - GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  -  Tải file