CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
Thời hạn giải quyết Không có
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Phí
Lệ Phí Lệ phí: Đồng (Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC))
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; III-5.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
68/2014/QH13 Luật 68/2014/QH13 26-11-2014 Quốc Hội
78/2015/NĐ-CP Nghị định 78/2015/NĐ-CP 14-09-2015 Chính phủ
20/2015/TT-BKHĐT Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT 01-12-2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư 250/2016/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11-11-2016 Bộ Tài chính
02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 08-01-2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Biểu mẫu đính kèm  - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  -  Tải file