CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã phường, thị trấn nơi cư trú.

* Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện (Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản.

+ Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã phường, thị trấn nơi cư trú.


Thời hạn giải quyết

11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Phí Không.
Lệ Phí Không.
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Úy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu).

- Một trong các loại giấy xác nhận sau:

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Kết quả thực hiện Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán (Phụ lục 16 Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013)  -  Tải file