CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

 Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.


Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện Người sử dụng lao động
Phí
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định
Căn cứ pháp lý

- Bộ Luật lao động 2012.

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

 


Kết quả thực hiện Theo dõi
Biểu mẫu đính kèm