CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú mới.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.

* Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính.

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).


Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Công dân
Tổ chức
Phí Không.
Lệ Phí Không.
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ


Kết quả thực hiện - Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú cũ - Quyết định thôi hưởng kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú cũ - Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú mới - Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú mới
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội Mẫu  -  Tải file
 - Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật  -  Tải file