CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ có đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy phép thành lập đã cấp trước đây.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Công dân
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).


Yêu cầu - điều kiện

- Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

- Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ.


Kết quả thực hiện Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Mẫu 6 Phụ lục 1 Thông tư số 02/2013/TT-BNVngày 10/4/2013).  -  Tải file