CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa.

Bước 3: Phòng Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Văn bản thẩm định), trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

- Thẩm định: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quyết định: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí

Không

Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

- Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

- Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ


Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định và Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm