CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa.

Bước 3: Phòng Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Văn bản thẩm định), trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện  hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

- Thẩm định: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quyết định: 25 (hai lăm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

- Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không còn chức năng, nhiệm vụ;

b) Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;

c) Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;


Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định và Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm