CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Lĩnh vực Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ)

Bước 2. Công chức được phân công có trách nhiệm thẩm định, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Bước 3. Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ).

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tập thể
Tổ chức
Doanh nghiệp
Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Tặng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng (mẫu số 07 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017)  -  Tải file