CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có đất (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trong thời gian 01 ngày làm việc) (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính).

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết.

- Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện:

- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện lập trích lục, trích đo thửa đất.

- Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét quyết định.

Bước 4: UBND cấp huyện xem xét quyết định.

Bước 5: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ chuyển thông tin địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

- Sau khi có thông báo thuế thì tổ chức liên hệ Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiến hành ký hợp đồng thuê đất, thực hiện bàn giao đất thực địa

Bước 8: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận QSD sử dụng đất trình lãnh đạo ký Giấy chứng nhận QSD sử dụng đất

Bước 9: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Quét (scan) Giấy chứng nhận QSD đất; Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 10: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

- 18 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

- 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  -  xã hội khó khăn.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

 Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: 200.000 đồng/hồ sơ.

Lệ Phí

- Lệ phí cấp GCNQSD đất: 25.000 đồng/giấy.

Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu);

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện - Chưa được giao đất ở (Áp dụng đối với hộ gia đình cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn mà không có đất ở).
Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ


Kết quả thực hiện - Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất). - Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất). - Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.
Biểu mẫu đính kèm  - Hợp đồng cho thuê đất  -  Tải file
 - Đơn xin giao đất, cho thuê đất  -  Tải file
 - Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  -  Tải file