CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
Lĩnh vực Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động xét tặng Giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá nộp hồ sơ trước khi tổ chức xét tặng giải thưởng ít nhất 02 tháng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc quan đường đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu tiếp nhận, hẹn trẻ kết quả và chuyển cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận chuyên môn tổ chức thẩm xét hồ sơ và Cấp Giấy xác nhận cho từng trường hợp đáp ứng yêu cầu, tổ chức xét tặng.

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

 


Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Công dân
Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo mẫu);

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức);

- Văn bản, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức giải thưởng (nếu có);

- Danh sách cán bộ, nhân viên tham gia tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng (tên, chức danh, trình độ, kinh nghiệm tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động);

- Kế hoạch và thời gian xét tặng giải thưởng;

- Quy chế xét thưởng;

- Dự kiến danh sách thành viên Hội đồng xét thưởng (trình độ, chuyên môn);

- Báo cáo về khả năng tài chính để bảo đảm tổ chức thành công hoạt động xét tặng giải thưởng, gồm các nội dung sau: dự kiến kinh phí chi cho toàn bộ hoạt động xét tặng giải thưởng, mức phí cho từng hoạt động và nguồn kinh phí sử dụng;

- Mẫu hồ sơ mời đăng ký để được xét tặng giải thưởng.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 


Yêu cầu - điều kiện

Điều kiện của Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng:

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa đăng ký xét thưởng, có trụ sở, con dấu và tài khoản độc lập.

Đối với cá nhân: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tài khoản độc lập.

2. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009, cụ thể:

2.1. Xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa là hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Có sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, đạt chất lượng cao, đáp ứng các quy định tại tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, có sản lượng ổn định; bảo đảm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

b) Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh;

c) Hoạt động của tổ chức, cá nhân đạt hiệu quả kinh tế, đóng góp nhiều cho xã hội, khuyến khích đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu;

d) Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ;

đ) Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với sản phẩm, hàng hóa làng nghề truyền thống, tổ chức, cá nhân đăng ký để được xét tặng giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chí nêu trên, riêng điểm d và điểm đ là tiêu chí khuyến khích.

2.2. Không xét tặng giải thưởng chất lượng đối với các trường hợp sau:

a) Sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật;

b) Sản phẩm, hàng hóa không được pháp luật cho phép sản xuất, kinh doanh hoặc không được khuyến khích sử dụng;

3. Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định của pháp luật, phải đăng ký kê khai nộp thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

 


Căn cứ pháp lý

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007.

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 


Kết quả thực hiện Giấy xác nhận.
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ  -  Tải file