TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1061 2.001018.000.00.00.H34 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài UBND tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
1062 1.004954.000.00.00.H34 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Tiền lương
1063 2.002103.000.00.00.H34 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp UBND tỉnh Kon Tum Sở Lao động, Thương binh & Xã hội - tỉnh Kon Tum Lao động
1064 2.002016.000.00.00.H34 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp UBND tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư,Phòng Đăng ký kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1065 2.001361.000.00.00.H34 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư UBND tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
1066 1.003285.000.00.00.H34 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL UBND tỉnh Kon Tum Ban Quản lý dự án Đầu tư tại Việt nam
1067 1.001622.000.00.00.H34 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo UBND tỉnh Kon Tum Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục Mầm non
1068 2.002343.000.00.00.H34 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp UBND tỉnh Kon Tum Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
1069 1.001731.000.00.00.H34 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Kon Tum Bảo trợ xã hội
1070 1.003434.000.00.00.H34 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) UBND tỉnh Kon Tum Phòng kinh tế,Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn