Đến tháng 7/2020
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

98.0 %
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 32936
Đã giải quyết: 30070
(tự động cập nhật vào lúc
06:40:36, 14/07/2020)