Đến tháng 10/2020
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

97.0 %
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 64547
Đã giải quyết: 58996
(tự động cập nhật vào lúc
15:08:19, 21/10/2020)