Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ ĐĂNG UYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211102-0017
Ngày nộp: 02/11/2021
Ngày hẹn trả: 30/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong