Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211102-0002
Ngày nộp: 02/11/2021
Ngày hẹn trả: 23/11/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong