Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM DUY CẢNH
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211101-0005
Ngày nộp: 01/11/2021
Ngày hẹn trả: 22/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong