Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN PHI ANH
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211101-0025
Ngày nộp: 01/11/2021
Ngày hẹn trả: 29/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong