Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ QUỲNH NGÂN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211029-0001
Ngày nộp: 29/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong