Kết quả tìm kiếm
Người nộp : XÀ THỊ HOÀNG SƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211029-0007
Ngày nộp: 29/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong