Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG HỒNG THỊ NHƯ THÙY
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211029-0001
Ngày nộp: 29/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả