Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ TRUNG TÍNH
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211029-0002
Ngày nộp: 29/10/2021
Ngày hẹn trả: 19/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong