Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN LAN THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-211029-0003
Ngày nộp: 29/10/2021
Ngày hẹn trả: 03/11/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong