Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THU HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211028-0002
Ngày nộp: 28/10/2021
Ngày hẹn trả: 29/10/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong