Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN DIỆU
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211028-0001
Ngày nộp: 28/10/2021
Ngày hẹn trả: 18/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong