Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN TUẤN HIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210531-0002
Ngày nộp: 31/05/2021
Ngày hẹn trả: 28/06/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong