Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211027-0003
Ngày nộp: 27/10/2021
Ngày hẹn trả: 29/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong