Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOÀN THỊ DUYẾN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211027-0001
Ngày nộp: 27/10/2021
Ngày hẹn trả: 08/12/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong