Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211026-0001
Ngày nộp: 26/10/2021
Ngày hẹn trả: 07/12/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong