Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211025-0001
Ngày nộp: 25/10/2021
Ngày hẹn trả: 06/12/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong