Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH SANG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211022-0041
Ngày nộp: 22/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong