Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI TRUNG TIẾN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211022-0002
Ngày nộp: 22/10/2021
Ngày hẹn trả: 03/12/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong