Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ NGỌC NỮ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211022-0001
Ngày nộp: 22/10/2021
Ngày hẹn trả: 03/12/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong