Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HUỲNH THÙY TRÂM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211021-0003
Ngày nộp: 21/10/2021
Ngày hẹn trả: 02/12/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong