Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ HỮU THUẬN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211021-0001
Ngày nộp: 21/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/10/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong